Finanšu jaunumi

2018. gada pirmajos 6 mēnešos “Baltic RE Group” Koncerns, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gada pirmajiem sešiem mēnešiem, apgrozījumu palielinājis par 16.8%
10.09.2018
Koncerna darbība pārskata periodā bija vērsta uz darbības virzienu paplašināšanu, darba organizācijas pilnveidošanu, kas nodrošina stabilu un saskaņotu darbību visās Koncerna struktūrvienībās un nepieciešamā finanšu atbalsta sniegšanu Koncerna struktūrvienībām.

2018.gada februārī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktie ierobežojumi AS „ABLV Bank” un AS „ABLV Bank” paziņojums par pašlikvidāciju neietekmēja un neradīja nekādu nenoteiktību AS “Baltic RE Group” un tās meitas sabiedrību turpmākas saimnieciskās darbības veikšanā un tie nekādā veidā neierobežoja AS „Baltic RE Group” izdoto un Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā emitēto obligāciju saistību izpildi.

Koncerna ieņēmumi par 2018.gada 6 mēnešiem sastāda EUR 2 699 685, kas palielinājās par 16.8%, salīdzinot ar 2017.gada 6 mēnešiem. Koncerns pārskata periodu noslēdza ar peļņu EUR 228 498 apmērā.

Analizējot Koncerna starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu, ir redzams, ka starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu stāvokļa pārskata kopsumma sastāda EUR 61 891 197.

2017. gadā “Baltic RE Group” Koncerns, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, apgrozījumu palielinājis par 16%
14.05.2018
2017. gadā “Baltic RE Group” Koncerns, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, apgrozījumu palielinājies par 16%, sasniedzot ieņēmumus 4 798 997 EUR apmērā.

Koncerns pārskata periodu noslēdza ar peļņu EUR 37 387 apmērā. Ieguldījumu īpašumi veido 81% (49 733 432 EUR) no konsolidētā finanšu stāvokļa pārskata kopsummas. Ieguldījuma īpašumi sastāv no “Baltic RE Group” Koncernā ietilpstošajiem nekustamajiem īpašumiem, kas ir iznomāti/ izīrēti vai tiks iznomāti/ izīrēti.

Nozīmīgi notikumi 2017. gadā
14.05.2018
2017. gada aprīlī Koncerna mātes sabiedrība AS „Baltic RE Group” iegādājās 91.11% no Latvijā reģistrētas SIA „TER Properties” daļām un balsstiesībām un ieguva pār to kontroli. SIA „TER Properties” pamatdarbība ir augstas klases nekustamā īpašuma pārvaldība un stratēģiskā attīstība.

Uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā Koncerna mātes sabiedrība ieguva kontroli pār SIA „TER Properties” meitas sabiedrību - SIA „BB 21”. SIA „TER Properties” ar tai pilnībā piederošās meitas sabiedrības SIA „BB 21” starpniecību pieder nekustamais īpašums Brīvības bulvārī 21, Rīgā, Latvijā.

2017. gada maijā Koncerna mātes sabiedrība ārkārtas akcionāru sapulcē pieņēma lēmumus par Koncerna mātes sabiedrības akciju kapitāla palielināšanu. Tika plānots līdz 2018. gada maijam palielināt AS „Baltic RE Group” akciju kapitālu, emitējot 5 000 000 jaunas vārda akcijas ar balsstiesībām ar vienas akcijas pārdošanas cenu EUR 1.10 saskaņā ar apstiprinātajiem akciju kapitāla palielināšanas noteikumiem. Tomēr, ņemot vērā to, ka Koncerna mātes sabiedrībai un tās meitas sabiedrības ir sekmīgi pabeigušas investīciju ciklu, kas bija paredzēts esošiem ieguldījuma īpašumiem, un tādēļ īstermiņā nav paredzami ievērojami kapitāla izdevumi, kuri pārsniegs Koncerna radīto naudas plūsmu, tika uzskatīts par pietiekamu, lai ierobežotu kapitāla palielināšanu līdz EUR 4 000 000, emitējot 4 000 000 jaunas akcijas ar balsstiesībām ar vienas akcijas pārdošanas cenu EUR 1.10. Jaunās emisijas rezultātā Koncerna mātes sabiedrības akciju kapitāls tiks palielināts par EUR 4 400 000. Parakstītais jaunais Koncerna mātes sabiedrības akciju kapitāls pēc kapitāla palielināšanas pabeigšanas būs EUR 29 000 000.

2017. gada augustā tika saņemts pozitīvs lēmums no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par 100% kontrolētas Itāļu sabiedrības “Baltic Re S.p.a.” reorganizāciju ar tās meitas sabiedrību SIA „Skunu 19”, tādejādi pabeidzot visas nepieciešamās procedūras un formalitātes, ko nosaka Latvijas likumdošana. Reorganizācijas rezultātā AS „Baltic RE Group” ieguva tiešu kontroli pār “Baltic Re S.p.a.” meitas sabiedrību SIA „Skunu 19”, un sakarā ar to, ka AS „Baltic RE Group” pilnībā piederēja abas reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības, reorganizācija nav veicinājusi AS „Baltic RE Group” finansiālās vai kapitālās samazināšanās efektu.

2017. gada oktobrī Koncerna mātes uzņēmums AS „Baltic RE Group” pabeidza uzsākto procesu, lai racionalizētu grupas struktūru. AS „Baltic RE Group” iegādājās savu meitas sabiedrību daļas, izmantojot līgumus starp Koncerna sabiedrībām, līdz ar ko AS „Baltic RE Group” tiešā līdzdalība meitas sabiedrību SIA „KEY 1”, SIA „Key 2”, SIA „KEY 6”, SIA „Key 15” kapitālā ir 100%.

Koncerna darbība pārskata periodā bija vērsta uz darbības virzienu paplašināšanu, darba organizācijas pilnveidošanu, kas nodrošina stabilu un saskaņotu darbību visās koncerna struktūrvienībās un nepieciešamā finanšu atbalsta sniegšanu koncerna struktūrvienībām. Pārskata periodā tika veikts aktīvs darbs ar Koncerna klientiem, kā arī veikti veiksmīgi pasākumi jaunu darbības virzienu izpētei, attīstībai un īstenošanai.

AS "Baltic RE Group" pamatdarbība ir investīcijas un to pārvaldīšana - tieši vai ar Grupas meitas sabiedrību starpniecību, kā arī nekustamie īpašumi nozīmīgās atrašanās vietās Rīgā.

Koncerna sabiedrības nodarbojas galvenokārt ar telpu nomas / īres un telpu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, kā arī Koncerna mātes sabiedrības darbības virziens ir radniecīgo sabiedrību pārvalde un stratēģiskā attīstība.

“Baltic RE Group” Koncernā ietilpst AS “Baltic RE Group” un tās meitas sabiedrības: SIA “KEY 1”, SIA “Key 2”, SIA “KEY 6”, SIA “Key 15”, SIA “Skunu 19”, SIA “TER Properties”, SIA “BB 21” un SIA “BB19”.

2017. gadā AS "Baltic RE Group" ievērojami palielināja savus ieguldījumus, sasniedzot 11'261'416 EUR no kopējiem neto naudas līdzekļiem investīciju mērķiem, kas galvenokārt paredzēti meitasuzņēmumu ieguldījumu iniciatīvu atbalstam. 2018. gadā AS “Baltic RE Group” valde plāno - tieši un ar saviem meitasuzņēmumiem – turpināt attīstīt savu pamatdarbību, optimizēt kvalitātes vadības sistēmu ar augstākās klases īrnieku izvēles stratēģiju, lai pastāvīgi nodrošinātu visaugstāko stabilitāti tās nekustamā īpašuma portfeļa naudas plūsmai.

AS “Baltic RE Group” auditētā 2017. gada pārskata un konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanas brīdī, Grupas īpašumā esošo iznomājamo īpašumu portfelis ir 100% aizņemts (iznomāts).

Koncerns ir fokusēts un gatavs jaunām iespējām, kas parādīsies tirgū, turpināt ieguldīt īpašumos, kas atbilst nepārspējamai esošā portfeļa kvalitātei.

2017. gada pirmajos 6 mēnešos AS “Baltic RE Group”, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gada pirmajiem sešiem mēnešiem, apgrozījumu palielinājis par 14%
12.09.2017
2017. gada pirmajos 6 mēnešos AS “Baltic RE Group”, salīdzinot ar 2016. gada pirmajiem 6 mēnešiem, apgrozījumu palielinājis par 14%, sasniedzot ieņēmumus 2 310 871 EUR apmērā.

Analizējot Koncerna konsolidēto finanšu pārskatu, ir redzams, ka konsolidētā finanšu stāvokļa pārskata kopsumma sastāda EUR 63 624 454. Ilgtermiņa ieguldījumi sastāda 93% no konsolidētā finanšu stāvokļa pārskata kopsummas, no kuriem 80% (EUR 47 074 083) veido ieguldījuma īpašumi (Grupas nekustamie īpašumi). 45% (EUR 2 055 842) no apgrozāmiem līdzekļiem veido naudas līdzekļi. Pašu kapitāls veido 38% (EUR 24 407 184) no konsolidētā finanšu stāvokļa pārskata kopsummas. Saistību ilgtermiņa daļa sastāda 59% (EUR 37 605 993) no konsolidētā stāvokļa pārskata kopsummas, savukārt īstermiņa daļa sastāda 3% (EUR 1 611 27). 

AS “Baltic RE Group” sniedz, galvenokārt, telpu nomas un telpu apsaimniekošanas pakalpojumus un nodarbojas ar meitas sabiedrību attīstību un naudas līdzekļu racionālu investēšanu. “Baltic RE Group” Koncernā ietilpst AS “Baltic RE Group” un tās meitas sabiedrības: SIA “KEY 1”, SIA “Key 2”, SIA “KEY 6”, SIA “Key 15”, SIA “Skunu 19”, SIA “TER Properties” un SIA “BB 21”.

2017. gada aprīlī Koncerna mātes sabiedrība AS “Baltic RE Group” iegādājās 91.11% no Latvijā reģistrētas SIA “TER Properties” daļām un balsstiesībām. Uzņēmējdarbības apvienošanās rezultātā Koncerna mātes sabiedrība ieguva kontroli pār SIA “TER Properties” meitas sabiedrību SIA “BB 21”, kuras īpašumā ir nekustamais īpašums Rīgā, Brīvības bulvārī 21, kuras rekonstrukcija tiks pabeigta 2017. gada otrajā pusē. 

2017. gada maijā AS “Baltic RE Group” akcionāri pieņēma lēmumu par akciju kapitāla palielināšanu, un akciju kapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu par iespēju pārvērst daļu no vārda akcijām un uzrādītāja akcijām, lai veicinātu potenciālo sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) procesu. Parakstītais jaunais Koncerna mātes sabiedrības akciju kapitāls pēc akciju kapitāla palielināšanas būs EUR 30 000 000. 

2017. gada jūnijā Koncerna mātes sabiedrība noslēdza papildvienošanos pie esošā kredītportfeļa līguma ar kredītiestādi par aizņēmuma summas palielināšanu līdz EUR 31 000 000, nekustamā īpašuma portfeļa perimetrā iekļauts īpašums Brīvības bulvārī 21, Rīgā. 

Koncerna darbība pārskata periodā bija vērsta un darbības virzienu paplašināšanu, darba organizācijas pilnveidošanu, kas nodrošina stabilu un saskaņotu darbību visās Koncerna struktūrvienībās un nepieciešamā finanšu atbalsta sniegšanu Koncerna struktūrvienībām. 

2017. gada otrajā pusgadā AS “Baltic RE Group” valde plāno turpināt pasākumu veikšanu Koncerna darbības efektīvajai attīstībai, jauno nekustamo īpašumu izpētē un esošo darbības virzienu optimizācijai un attīstībai. Kā arī Koncerna meitas sabiedrības neplāno mainīt savu darbības virzienu. Plānots nostiprināt saiti ar pastāvīgajiem klientiem un drošiem partneriem, pastāvīgi uzlabot kvalitātes vadības sistēmu, kā arī meklēt jaunus klientus un palielināt apgrozījumu; Koncerns plāno optimizēt izmaksas. Koncerns ir fokusēts un gatavs jaunām iespējām, kas parādīsies tirgū, turpināt ieguldīt īpašumos, kas atbilst nepārspējamai esošā portfeļa kvalitātei.

2016. gadā Baltic RE Group Koncerns, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, apgrozījumu palielinājis par 28%
10.05.2017
Veiktie labojumi – papildus pievienots 2016. gada revidēts finanšu pārskats ar zvērināta revidenta ziņojumu.Pārējā iesniegtā informācija paliek nemainīga.

2016. gadā Baltic RE Group Koncerns, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, apgrozījumu palielinājies par 28%, sasniedzot ieņēmumus 4 144 382 EUR apmērā. Koncerns pārskata periodu noslēdza ar peļņu EUR 26 297 apmērā un pieejamiem naudas līdzekļiem EUR 4 366 860 apmērā. Ieguldījumu īpašumi veido 80% (38 833 790 EUR) no konsolidētā finanšu stāvokļa pārskata kopsummas. Ieguldījuma īpašumi sastāv no Baltic RE Group Koncernā ietilpstošajiem nekustamajiem īpašumiem, kas ir iznomāti/ izīrēti vai tiks iznomāti/ izīrēti.

Pārskata periodā Koncerna mātes sabiedrība palielināja akciju kapitālu līdz EUR 25 000 000, veicot iemaksu akciju kapitālā. Koncerna pašu kapitāls uz 2016.gada 31.decembri ir pozitīvs un sastāda EUR 24 262 165.

Koncerna darbība pārskata periodā bija vērsta uz darbības virzienu paplašināšanu, darba organizācijas pilnveidošanu, kas nodrošina stabilu un saskaņotu darbību visās koncerna struktūrvienībās un nepieciešamā finanšu atbalsta sniegšanu koncerna struktūrvienībām. Pārskata periodā tika veikts aktīvs darbs ar Koncerna klientiem, kā arī veikti veiksmīgi pasākumi jaunu darbības virzienu izpētei, attīstībai un īstenošanai.

AS Baltic RE Group sniedz galvenokārt telpu nomas un telpu apsaimniekošanas pakalpojumus un nodarbojas ar meitas sabiedrību attīstību un naudas līdzekļu racionālu investēšanu. Baltic RE Group Koncernā ietilpst AS Baltic RE Group un tās meitas sabiedrības: Baltic RE S.p.a, SIA KEY 1, SIA Key 2, SIA KEY 6, SIA Key 15 un SIA Skunu 19.

Koncerna sabiedrības nodarbojas galvenokārt ar telpu nomas / īres un telpu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, kā arī Koncerna mātes sabiedrības darbības virziens ir radniecīgo sabiedrību pārvalde un stratēģiskā attīstība.

2017. gada AS Baltic RE Group valde plāno turpināt pasākumu veikšanu Koncerna darbības efektīvajai attīstībai, jauno nekustamo īpašumu izpētē un esošo darbības virzienu optimizācijai un attīstībai. 2017. gadā Koncerna meitas sabiedrības neplāno mainīt savu darbības virzienu. Plānots nostiprināt saiti ar pastāvīgajiem klientiem un drošiem partneriem, pastāvīgi uzlabot kvalitātes vadības sistēmu, kā arī meklēt jaunus klientus un palielināt apgrozījumu; Koncerns plāno optimizēt izmaksas. Koncerns ir fokusēts un gatavs jaunām iespējām, kas parādīsies tirgū, turpināt ieguldīt īpašumos, kas atbilst nepārspējamai esošā portfeļa kvalitātei.

AS Baltic RE Group 2017. gada sākumā paziņoja par meitas sabiedrības Baltic Re S.p.a. reorganizāciju un

2017. gada februārī tika uzsākta fiskālās un operatīvās efektivitātes uzlabošana caur pilnībā piederošās meitas sabiedrības Baltic Re S.p.a. reorganizāciju un iekļaušanu tās meitas sabiedrībā SIA Skunu 19. Reorganizācijas rezultātā AS Baltic RE Group iegūs tiešu kontroli pār Baltic Re S.p.a. meitas sabiedrību SIA Skunu 19.

Reorganizācijas rezultāts neietekmēs finanšu struktūru un neradīs kapitāla samazināšanās efektu, jo procesā iesaistītās sabiedrības (tieši vai netieši) pilnībā pieder AS Baltic RE Group.

AS Baltic RE Group plāno pabeigt reorganizāciju līdz 2017. gada 31. jūlijam.

Baltic RE Group starpposma pārskats par periodu no 2016. gada janvāra līdz jūnijam
04.11.2016
2016. gada 15. septembrī Baltic RE Group valde apstiprināja auditēto konsolidēto gada pārskatu par 2016. gada 1. pusgadu.

Saskaņā ar auditētajiem konsolidētajiem finansiālajiem rezultātiem Baltic RE Group tīrais apgrozījums laika periodā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 30. jūnijam ir sasniedzis 2,02 miljonus EUR. Baltic RE Group noslēdza 1. pusgada pārskata periodu ar peļņu EUR 118 227 apmērā. 1. pusgada pārskata perioda laikā mātes uzņēmums (AS “Baltic RE Group”) ir palielinājis pamatkapitālu līdz EUR 25 000 000.

Baltic RE Group finanšu datu analīze parāda, ka konsolidētā pārskata par kopējo finansiālo stāvokli summa ir EUR 51 615 913. Investīciju īpašums veido 76 % (EUR 39 145 668) no kopējā finansiālā stāvokļa konsolidētā pārskata summas. Investīciju īpašums sastāv no Baltic RE Group nekustamajiem īpašumiem, kas ir iznomāti/izīrēti vai tiks iznomāti/izīrēti.

 

Mūsu priekšrocības

1
novatoriska nekustamo īpašumu pārvaldīšana,
2
koncentrēšanās uz komerciālo nekustamo īpašumu,
3
ilgtermiņa perspektīva un precīzi fokusēts redzējums,
4
stabili pamati un potenciāla pieauguma vērtība, pateicoties aktīvai nekustamo īpašumu pārvaldīšanai,
5
stabila īpašumu iekšējā pārvaldīšana,
6
iekšējā lietvedība un pārskatu sagatavošana.